Kaugtõlke koolitus

Euroopa Sotsiaalfondirakenduskava prioriteetse suuna 3 „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ meetme 3.1 „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“ tegevuse 3.1.1 „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ alategevus „Kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine“.

Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing korraldab (www.evkty.ee, evktky@gmail.com) koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega läbi täiendkoolituse viipekeeletõlkidele  (olles võitnud hanke „Kirjutustõlkide koolituse ja viipekeeletõlkide täienduskoolituse korraldamine ja läbiviimine“ OSA II , viitenumber 80022062)

Kaugtõlke koolitusele on oodatud eelkõige need viipekeeletõlgid, kes omavad või on omanud viipekeeletõlgi kutset ja kes osutavad täna aktiivselt viipekeele tõlketeenust ning  soovivad uusi lisaoskusi juurde õppida, et olla edukas kaugtõlke teostamisel.

Koolitusele on  oodatud ka need, kellel on plaanis viipekeeletõlgi kutset hakata taotlema ja kes soovivad oma kutsealast pädevust täiendada ja parendada.

Koolituse maht on 52 akadeemilist tundi (millest on 30 tundi auditoorset, 12 tundi praktilist ja 10 tundi iseseisvat tööd). Koolitus toimub Tallinnas, Viru Konverentsikeskuses (Viru väljak 6). Lae koolituse õppeakava alla siit.

Koolituse planeeritav ajakava:

  • Auditoorne töö toimub: 02.03.2018; 16.03.2018; 23.03.2018; 19.05.2018
  • Praktiline osa tuleb sooritada ajavahemikul 03. – 07.05.2018;  vaheseminar 27.04.2018
  • Osaleja õpitulemuste hindamine ja  tunnistuse väljastamine toimub 26.05.2018

Koolitusel käsitletavateks teemadeks on:

  1. Kaugtõlke olemus ja kaugtõlke osutamise põhimõtted
  2. Kaugtõlkega seotud riist ja tarkvara, selle kasutamine
  3. Kaugtõlkega seotud viipekeeletõlgi rollireeglid ja käitumine
  4. Kaugtõlke efektiivsust tagavad tegurid (eetilised printsiibid)

Koolitajateks on: Mari-Liis Ungerson, Liivi Liiholm, Regina Paabo

Koolitusgrupi suuruseks on maksimaalselt 16 inimest. Koolitus on osavõtjale tasuta, sõidukulud kompenseeritakse, kui koolituja elukoht ei asu Tallinnas.

Koolitusele kandideerimiseks tuleb saata hiljemalt 16.02.2018 EVK e-posti aadressile evktky@gmail.com  järgmine teave (märksõna Kaugtõlkekoolitus 2018):

  1. Sooviavaldus vabas vormis, millele lisaks on märgitud isiku nimi, kontaktandmed (e-postiaadress ja telefon)
  2. Motivatsioonikiri (maht 1000-1500 tähemärki koos tühikuga) vastates kahele küsimusele: Miks soovin kaugtõlke koolitusel osaled? ja Kuidas koolitusel saadud teadmisi kavatsen edaspidi rakendada?

Vajadusel viiakse kandidaatide hulgas läbi individuaalne vestluse koolitajaga kokku lepitud ajal. 

Täiendavate küsimuste korral kirjutage või helistage julgesti!

Regina Paabo
e-posti aadress: regina.paabo@ut.ee; regina@viipekeeletolgid.ee
telefon 5213487